Regulamin korzystania ze sklepu internetowego www.opony-tanio.net - dotyczy umów zawartych od dnia 25.12.2014 r.

I. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.      Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2.      Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U.  z 2019 r., poz. 1145 ze zm.);

3.      Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.opony-tanio.net;

4.      Sklep internetowy (Sklep) – Serwis internetowy dostępny pod www.opony-tanio.net, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5.      Właściciel Sklepu internetowego - Krzysztof Nowak prowadzący działalność gospodarczą P.H.U Krzysztof Nowak z siedzibą w Czarnkowie, ul. Obornicka 6, 64-700 Czarnków NIP 7631868409 REGON 301076444 – dalej „opony-tanio.net”

6.      Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

7.      Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Krzysztof Nowak prowadzący działalność gospodarczą działalność P.H.U. Krzysztof Nowak z siedzibą w Czarnkowie, ul. Obornicka 6, 64-700 Czarnków NIP 7631868409, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 002861/09 prowadzonej przez Burmistrza Miasta Czarnkowa  a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

8.      Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentach (Dz. U. z 2019 r., poz. 134 ze zm.);

9.      Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r., poz. 123 ze zm.);

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

§ 1

1.      Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów na odległość, w tym składania, realizacji zamówień, a także reklamacji i zwrotu nabytego produktu.

2.      Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3.      Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy działający pod adresem: www.opony-tanio.net jest Krzysztof Nowak prowadzący działalność gospodarczą P.H.U Krzysztof Nowak z siedzibą w Czarnkowie, ul. Obornicka 6, 64-700 Czarnków NIP 7631868409 REGON 301076444 wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 002861/09 prowadzonej przez Burmistrza Miasta Czarnkowa (zwanym dalej jako „właściciel sklepu” lub „opony-tanio.net”). Kontakt z przedsiębiorcą zapewniony jest także pod adresem poczty elektronicznej: info@opony-tanio.net lub numerem telefonu +48 888-420-874 w godzinach wskazanych w ust. 4.

4.      Sklep firmowy opony-tanio.net w Czarnkowie przy ul. Obornickiej 6 czynny jest: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00, w soboty w godzinach od 7:00 do 13:00

5.      Wszystkie produkty oferowane w sklepie opony-tanio.net są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu, chyba że, w opisie produktu zawarta jest wyraźna informacja, iż jest on używany.

 

§ 2

1.      Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a.)    zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego opony-tanio.net;

b.)    warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego opony-tanio.net;

c.)    warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego opony-tanio.net;

d.)    zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego opony-tanio.net.

2.      Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a.)    Firefox w wersji 2.6 lub nowszej.

3.      W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

4.      Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa opony-tanio.net zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

5.      Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www. opony-tanio.net oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

6.      Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

§ 3

1.      Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

2.      Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.      Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

4.      opony-tanio.net może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a.)    podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b.)    dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c.)    dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez opony-tanio.net za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię opony-tanio.net.

5.      Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody opony-tanio.net.

6.      W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

7.      Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.)    niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b.)    korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c.)    niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d.)    korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla opony-tanio.net,

e.)    korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f.)     korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

8. Za pomocą sklepu internetowego świadczona jest usługa elektroniczna obejmująca zawarcie umowy sprzedaży towaru poprzez złożenie zamówienia.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

§ 4

1.      Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej www.opony-tanio.net lub telefonicznie w godzinach pracy salonu opony-tanio.net pod numerami: +48 888-420-874.

2.      W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.opony-tanio.net, dokonać wyboru towaru z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

3.      Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka zakupów.

4.      W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

5.      Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a.)    przedmiotu zamówienia,

b.)    jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów,

c.)    wybranej metody płatności,

d.)    wybranego sposobu dostawy,

e.)    czasu dostawy,

6.      W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

7.      Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z opony-tanio.net Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

8.      Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

 

V. Dostawa i odbiór towaru

§ 5.

1.      Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

a)      w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – w chwili skutecznego złożenia zamówienia,

b)      w przypadku płatności przelewem – w chwili wpływu środków pieniężnych na konto opony-tanio.net,

2.      Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

3.      Produkty zamówione w sklepie internetowym opony-tanio.net dostarczane są za pośrednictwem kuriera  DPD.

4.       Zamówienia realizowane są w ciągu 2 dni roboczych, pod warunkiem wybrania opcji za pobraniem. Natomiast, jeżeli wybrano opcję płatności przelewem, produkt zostanie wysłany w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty na koncie sklepu opony-tanio.net.

5.      Jeżeli zamówienie zostało złożone w dniach od poniedziałku do piątku do godziny 12:00 zamówienie zostanie wysłane w tym samym dniu roboczym (chyba, że jest to dzień uznany za ustawowo wolny od pracy. W tym przypadku zamówienie będzie realizowane w najbliższym możliwym dniu roboczym). Jeżeli zamówienie zostanie złożone po godzinie 12:00 danego dnia roboczego, towar będzie wysłany w następnym dniu roboczym, chyba że ten dzień uznany jest za ustawowo wolny od pracy, wtedy produkt zostanie wysłany w najbliższym możliwym dniu roboczym.

6.       Jeżeli przesyłka nie dotarła na wskazany adres do doręczeń w ciągu 3 (trzech) dni roboczych prosimy o skontaktowanie się ze sklepem opony-tanio.net celem rozwiązania zaistniałego problemu. 

7.      Koszt dostarczenia zamówionych produktów na terenie Polski wynosi 30 zł przy przedpłacie lub 35 zł przy wysyłce za pobraniem liczone za dwie opony.

8.      W dniu wysyłki zamówienia klient jest informowany o tym fakcie pocztą e-mail.

9.     Do każdego zamówienia zostanie dołączony paragon, chyba że na żądanie klienta ma być wystawiona faktura VAT.

a)    Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest po skompletowaniu i przygotowaniu do wysyłki zamówionych towarów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami tj.  artykułu 106b ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej. W związku z powyższym chęć otrzymania faktury dotyczącej prowadzonej działalności gospodarczej prosimy zgłaszać przed dokonaniem zakupów. W przypadku niezgłoszenia tego faktu, faktura do paragonu będzie wystawiana tylko dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

10. Informacje o dostępności oferowanych na stronie internetowej produktów są podane w opisie danego produktu (możliwe opcje: wysyłka w 24 godziny, wysyłka w 2 dni, wysyłka w 3-5 dni, wysyłka do 14 dni, na zamówienie, produkt niedostępny). W przypadku niedostępności towaru zamówienie nie będzie realizowane.

11. W każdym przypadku klient może anulować złożone zamówienie telefonicznie bądź wysyłając e- mail na adres info@opony-tanio.net do momentu zmiany statusu zamówienia na: „w realizacji”.

VI. Ceny i metody płatności

§ 6

1.      Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (23%), cła oraz wszelkie inne składniki z wyłączeniem kosztów doręczenia przesyłki, ubezpieczenia jej na czas transportu.

2.      Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a.)    przelewem na numer konta bankowego 92 1020 3844 0000 1702 0098 9574,

b.)    za pobraniem przy dostawie towaru,

 

 

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

§ 7

1.       Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres opony-tanio.net podany w niniejszym Regulaminie. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2.       Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone przy wykorzystaniu formularza o nazwie "Odstąpienie od umowy".

3.       Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

4.       Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

a.)    rozpoczęcia – za zgodą konsumenta – świadczenia usług przez opony-tanio.net, przed upływem terminu 14 dni od zawarcia umowy;

b.)    towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;

c.)    świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

5.       W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, wraz z odsyłanym produktem klient jest zobowiązany do zwrotu produktów otrzymanych gratisowo. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:

P.H.U  Krzysztof Nowak ul. Obornicka 6 64-700 Czarnków.

6.       Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.        Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

8.       W przypadku odstąpienia klienta od umowy zwrot wpłaconej kwoty nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni  od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient, chyba że wyraził on zgodę na inny sposób zwrotu.

9.       Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób zaoferowany przez opony-tanio.net, dodatkowe koszty wysyłki poniesione w związku z tym przez Klienta nie są zwracane.

 

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

§ 8

1.      Sklep internetowy opony-tanio.net rozpatruje reklamacje zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego ), oraz ustawy o prawach konsumenta.

2.      Sklep internetowy opony-tanio.net odpowiada za wadę Towaru jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.

3.      Umową przypadku, gdy Towar ma wady, klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby klienta inny sposób zaspokojenia.

4.      Nieodpłatność naprawy i wymiany w rozumieniu ust. 3 oznacza, że opony-tanio.net ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez klienta, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.

5.      opony-tanio.net zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

6.      Jeżeli opony-tanio.net, po otrzymaniu od klienta żądania określonego w ust. 3, nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.

7.      Jeżeli klient, z przyczyn określonych w ust. 3, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby klienta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.

8.      W celu złożenia reklamacji dotyczącej nabytego produktu należy wypełnić formularz REKLAMACJE dostępny na stronie internetowej www.opony-tanio.net oraz odesłać go na adres: P.U.H. Krzysztof Nowak ul. Obornicka 6 64-700 Czarnków

9.      W przypadku gdy opony-tanio.net nie jest producentem towarów, to producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 9

1.      opony-tanio.net podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2.      Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić opony-tanio.net o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

3.      Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: P.H.U Krzysztof Nowak ul. Obornicka 6 64-700 Czarnków, mailowo pod adres info@opony-tanio.net lub przy użyciu formularza kontaktowego.

4.      W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5.      opony-tanio.net zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Prawa autorskie

§ 10

1.      Wszelkie majątkowe prawa autorskie do zdjęć oraz wszystkich tekstów znajdujących się na stronie sklepu internetowego opony-tanio.net należą i przysługują właścicielowi serwisu opony-tanio.net. Z chwilą nabycia produktu, majątkowe prawa autorskie do zdjęć, tekstów nie przechodzą na klienta.

2.      Wykorzystanie materiałów, w tym zdjęć i tekstów zawartych na stronie internetowej www.opony-tanio.net bez zgody ich autora czy posiadacza majątkowych praw autorskich, dla jakichkolwiek celów innych niż związanych z produktami opony-tanio.net, stanowi naruszenie prawa autorskiego, nawet gdy nie wiąże się z uzyskaniem korzyści materialnych.XI. Ochrona danych osobowych

§ 11

1.      Powierzone dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu:

a.)    realizacji umowy,

b.)    wysłania zamówienia.

2.      Klient dokonujący zakupu w sklepie opony-tanio.net wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów określonych w ust. 1 powyżej, w tym wyraża zgodę na powierzenie możliwości przetwarzania danych osobowych przez administratora danych osobowych, którym jest sklep opony-tanio.net innemu podmiotowi trzeciemu na warunkach i zasadach określonych Ustawą o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest konieczne dla złożenia zamówienia oraz zawarcia i wykonania umowy.

3.      Każdy klient po zarejestrowaniu się ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, zmiany poprzez formularz w „Profilu użytkownika”. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

a.) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

b)  Ustawa z dnia  10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) ,

c.)    Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną

4.      Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez opony-tanio.net wyłącznie w celu realizacji obowiązków nałożonych przepisami prawa, w tym także realizacji złożonego zamówienia oraz wystawienia faktury lub rachunku. Klient ma prawo wykonywać w stosunku do danych osobowych uprawnienia przyznane w przepisach prawna określonych w ust. 3

5.      Jeśli Klient wyrazi na to zgodę, jego dane osobowe mogą być wykorzystane dla celów informowania go o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez opony-tanio.net

6.      serwis opony-tanio.net, jako administrator danych osobowych Klientów informuje, iż w trosce o bezpieczeństwo każdego z Klientów serwisu, powierzone dane osobowe Klienta są danymi poufnymi i nie mogą być ujawniane osobom trzecim.

7.      W związku z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie informujemy, że wszelkie wnioski w zakresie realizacji praw osób, których dane dotyczą, są realizowane za pośrednictwem następującego adresu mailowego: info@opony-tanio.net lub bezpośrednio w siedzibie organizacji w formie pisemnego wniosku. W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych lub ewentualnego naruszania Państwa prawa do prywatności prosimy o kontakt.: info@opony-tanio.net

 

XII. Postanowienia końcowe

§ 12

1.      Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy opony-tanio.net a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2.      Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy opony-tanio.net a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę opony-tanio.net.

3.      Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

§ 13

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.